ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Službu péče o dítě předškolního (dětská skupina) a školního věku (dětský klub) zajišťuje organizace Šance na vzdělání, z. ú. se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125/16 IČ: 27556751 (dále jen „poskytovatel“).

Webová stránka poskytovatele (dále jen „webová stránka“) obsahuje bližší informace o poskytování služby péče o dítě zajišťovaných poskytovatelem (dále jen jako „služba“).

PŘIHLÁSENÍ

Přihlášení vždy provádí zákonný zástupce dětí, případně dospělá osoba (dále jen „objednatel“) prostřednictvím objednávkového formuláře (dále jen „objednávka“) umístěného na webové stránce.

Objednávku objednatel odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko „odeslat“.

V případě, že má objednatel zájem o poskytování služby péče o dítě jiným způsobem než prostřednictvím objednávky, může poskytovatele kontaktovat elektronickou poštou, telefonicky či pozemní poštou.

Po odeslání objednávky se na webové stránce objeví potvrzení, že registrace proběhla úspěšně. Pozor – v tomto kroku se ještě nejedná o závazné přihlášení.  V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na uvedenou e-mailovou adresu určenou objednatelem v objednávce potvrzení objednávky a případné další informace a pokyny.  

Pokud by z nějakého důvodu nebylo možné požadavku objednatele vyhovět (např. nedostačující kapacita či naopak nízká naplněnost), bude poskytovatel objednatele informovat.

ODMĚNA POSKYTOVATELE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění služby péče o dítě ve výši dohodnuté ve smlouvě o poskytování služeb či v zaslaných pokynech potvrzené objednávky.

Závazek objednatele hradit odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

Všechny platby jsou splatné bezhotovostně na účet poskytovatele č. 2700501796/2010 vedený u Fio Banka, a.s., (dále jen „účet poskytovatele“).

Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty (DPH).

Storno podmínky

Objednatel se může ze služby péče o dítě odhlásit, a to elektronickou poštou na adresu poskytovatele projekty@centrumandragogiky.cz

V případě, že dojde k odhlášení objednatele ze služby péče o dítě stanoveným způsobem nejméně šest (6) dnů před jejím plánovaným začátkem, nevzniká poskytovateli právo na odměnu. V případě, že dojde k odhlášení objednatele ze služby péče o dítě stanoveným způsobem nejvíce pět (5) dnů před jejím plánovaným začátkem vzniká poskytovateli právo na 100 % jeho odměny dle smlouvy o poskytování služeb či dle pokynů v potvrzené objednávce.

Kontaktní údaje poskytovatele:

projekty@centrumandragogiky.cz

telefon +420 774 498 719

V Hradci Králové dne 22. 3. 2022

Šance na vzdělání, z.ú.

Zásady zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb organizace Šance na vzdělání, z.ú. a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je organizace Šance na vzdělání z.ú. se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125/16 IČ: 27556751 (dále jen: „správce“).
 2. Totožnost a kontaktní údaje správce jsou:
  Šance na vzdělání, z. ú. se sídlem v Hradci Králové, Malé náměstí 125/16
  email:  marketing@centrumandragogiky.cz
  telefon: 773 695 306
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Správce dále může zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje (pouze ak. titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail), které nebyly získány od Vás, pokud na tom má oprávněný zájem, a to zejména v souvislosti s realizací marketingových a otevřených akcí.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  1. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů spojených s nabídkou našich služeb) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  1. váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  1. vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, jméno dítěte, datum narození dítěte), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  1. informování klientů správce
  1. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
  1. po dobu než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu; po uplynutí této doby mohou být údaje dál zpracovávány pouze v případě, že jste udělili nový souhlas,
  1. v případě projektů financovaných ze zdrojů Evropské Unie je to po dobu 10 let následujícího po roce ukončení projektu.
  1. po dobu 10 let a více let v souvislosti s plněním zákonných povinností tyto osobní údaje uchovávat (osobní údaje na faktuře, osobní údaje na mzdovém listě apod.)
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Příjemcem osobních údajů jsou osoby
  1. zaměstnanci společnosti Šance na vzdělání, z.ú. v rámci
   1. administrace
   1. realizace služeb péče o dítě
   1. zajištění běžných provozních činností
   1. realizace marketingových služeb
   1. správy a údržby dat
   1. splnění právních povinností i v oblasti účetnictví a daní
  1. ekonomičtí a daňoví poradci správce, účetní správce, IT administrátoři
 3. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů: Zpracování osobních údajů, které pro správce nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  1. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,  popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  1. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
  1. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  1. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  1. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména užitím hesel a antivirových programů.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Subjekt údajů je oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5.2018.